Přehled projektu

'FarmPath' (Farming Transitions: Pathways towards regional sustainability of agriculture in Europe) je tříletý mezinárodní projekt financovaný prostřednictvím 7. rámcovaného programu Evropské komise. Projekt je řešen od března roku 2011 do února 2014.

Obecným cílem projektu je identifikovat a zhodnotit budoucí cesty přechodu evropského zemědělství směrem k regionálně udržitelným formám a současně poukázat na sociální a technologické podmínky, které jsou nutné k zahájení a rozvoji těchto přechodových procesů.
 

 

Shrnutí výsledků případových studií NOVÉ!

 


 

Proč sledovat “trvalou regionální udržitelnost zemědělství”?

V posledních deseti letech byla věnována značná pozornost změnám v zemědělství, které posilují jeho udržitelnost, a to jak ze strany vlád jednotlivých zemí, tak také neziskových organizací a výzkumných ústavů. Řada publikací (včetně Bílé knihy Evropské komise o Přizpůsobení se změně klimatu z roku 2009) poukázala na nutnost zvyšovat udržitelnost zemědělství a jejím prostřednictvím čelit budoucím problémům. Navzdory tomu, že idea trvale udržitelného rozvoje zemědělství již patří mezi hlavní principy evropské politiky, stále zřetelněji se ukazuje, že další proměna zemědělství v EU je nutná k tomu, aby zemědělství dokázalo poskytovat veřejné statky a plnit funkce požadované evropskými občany (jako např. produkovat bezpečné a vysoce kvalitní potraviny, přispívat k výrobě obnovitelných zdrojů energie, pečovat o životní prostředí, podporovat životaschopnost venkovských komunit, udržovat krajinu a venkovský prostor) a čelit dalším problémům, se kterými se potýkají evropští zemědělci, jako např. kolísavé ceny komodit, změny v dotační politice, rizika nákaz a epidiemií nemocí, extrémní projevy počasí a viditelný nedostatek mladých lidí, kteří by chtěli hospodařit.
 
V projektu FarmPath je uvažováno, že jedna samostatná farma nebo jeden vybraný zemědělský systém (způsobu hospodaření) nedokáže naplnit celé široké spektrum potřeb veřejnosti a trhu. Na místo toho projekt předpokládá, že zvyšovat udržitelnosti zemědělství lze nejlépe tím, že bude dán prostor proměnlivým kombinacím různých modelů hospodaření. Ty totiž ve své různorodosti nejlépe odrážejí specifické příležitosti vyplývající z regionální kultury, možností zemědělství, ekologie, potenciálu diverzifikace a historických souvislostí vlastnických a správních vztahů. Zvláštní pozornost je přitom věnována přístupu ze strany mladých lidí a jejich zájmu o zemědělské hospodaření, neboť právě tato skupina je důležitá z hlediska sociální a ekonomické udržitelnosti zemědělství.  Seznam použitých zdrojů

 

Co znamená „posun směrem k trvalé udržitelnosti“?

 Projekt FarmPath definuje udržitelnost zemědělských systémů jako trvale probíhající, adaptivní proces, který dovoluje farmám a dalším článkům produkčních a spotřebních řetězců reagovat na měnící se potřeby a preference spotřebitelů a občanů prostřednictvím proměnlivých kombinací různých modelů hospodaření, poskytování veřejných statků a naplňování hlavních funkcí zemědělství na regionální úrovni. Pro to, aby se zemědělství posunulo směrem k trvalé udržitelnosti, musí dojít k procesu tranzice (Darnhofer et al., 2010). V projektu FarmPath tranzice (tedy přechod či přerod) odkazuje k důležitým změnám ve fungování systémů (Kemp and Martens, 2007), které jsou pozorovatelné v několika sektorech (či pod-sektorech) a u různých sociálních skupin působících na odlišných úrovních. Prostřednictvím vzájemné provázanosti a koevolučního (souběžného) vývoje těchto procesů dochází k rozhodujícím změnám ve společnosti nebo jejich částech. Proces přechodu je tudíž kvalitativně jiný ve srovnání s inkrementální (skokovou) změnou, která je odlišná svým rozsahem (např. netýká se celého sektoru nebo celé ekonomiky), svým časovým rámcem (jedná se o ojedinělou změnu, která není trvalá) či prostorem, v němž se odehrává (např. pouze v některých regionech). Tranzice je výsledkem dlouhotrvajících proměn, které staví na procesech společenské, ekologické, ekonomické, kulturní, technologické a institucionální koevoluce (Loorbach and Frantzeskaki, 2009). Pro uskutečnění tranzice musí dojít ke spojení různých vývojových procesů na lokální, regionální a národní úrovni, které nakonec utvoří vlastní cestu vývoje uplatňující nové postupy, technologie, znalosti, způsoby organizace, principy a hodnoty.

 
Ke spravedlivému posouzení složitých a víceznačných možností vývoje je hodnocení alternativních cest v projektu koncipováno jako participační (Scoones et al., 2007; Plummer, 2009), zdůrazňující „účast všech“. Platí totiž, že systém, který je považován za žádoucí (je tedy cílem tranzice), musí zahrnovat jak různé časové a prostorové úrovně, tak také rozličné druhy aktérů. Pouze proces umožňující zapojení „všech“ dokáže vhodným způsobem vyjít vstříc rozličným pohledům, jakož i riziku, které je vlastní těmto alternativním systémům a odlišným cestám mířícím ke změnám v systémech (Darnhofer and Loibl, 2007). Jedním z důležitých kroků je proto nalézt a zhodnotit budoucí cesty přechodu a tak představit budoucí cesty udržitelnosti. Tento krok je uskutečňován s využitím transdisiciplinárního výzkumu, který staví na přímé spolupráci se zainteresovanými stranami (stakeholders) v průběhu celého výzkumu.   Seznam použitých zdrojů

 

 

Rozpočet a financování projektu FarmPath

Celkový ropočet projektu je €2 078 072.80. Evropská komise poskytla financování ve výši €1 498 893 Euro, neboli 72% celkových nákladů. Zbývající část je hrazena zúčastněnými partnery v projektu.

Seznam použitých zdrojů:

Commission of European Communities (2009) Adapting to climate change: Towards a European framework for action. Brussels.

Darnhofer I, Bellon S, Dedieu B, Milestad R (2010) Adaptiveness to enhance the sustainability of farming systems. A review. Agronomy for Sustainable Development 30(3): 545-555.

Darnhofer I, Loibl MC (2007) Experiences from transdisciplinary workshops: Co-learning about the effects of global change on farming and rural areas. Paper presented at the XXII Congress of the European Society for Rural Sociology held 19-24 Aug 2007 in Wageningen, the Netherlands.

Kemp R, Martens P (2007) Sustainable development: How to manage something that is subjective and never can be achieved? Sustainability: Science, Practice & Policy 3: 5-14.

Loorbach D, Frantzeskaki N (2009) A transition research perspective on governance for sustainability. Paper presented at the conference: “Sustainable development: A challenge for European research” held 28-29 May 2009 in Brussels.

Plummer R (2009) The adaptive co-management process: An initial synthesis of representative models and influential variables. Ecology and Society 14: 24.

Scoones I, Leach M, Smith A, Stagl S, Stirling A, Thompson J (2007) Dynamic systems and the challenge of sustainability. STEPS Working Paper 1. Brighton: STEPS Centre.