Hlavní činnosti

  • vytvořit konceptuální rámec, který propojí teorie managamentu tranzice se současnými poznatky o zemědělsko-potravinářských systémech, rezilienci a tranzitivních procesech na úrovni farem,
  • uskutečnit empirický výzkum v sedmi evropských zemích, který umožní detailně prozkoumat 8 – 10 různých typů existujících iniciativ (změn ve způsobu produkování nebo prodeji zemědělských výrobků, které uskutečňuje významný počet farmářů v daném regionu za účelem zvýšení ekonomické, sociální a/nebo environmentální udržitelnosti zemědělství); sledování bude zahájeno v září roku 2011,
  • vytvořit regionální scénáře vývoje ve dvou regionech v každé ze sedmi zúčastněných zemí,
  • v rámci dílčího cíle projektu prozkoumat situaci mladých farmářů a nově začínajících zemědělců,
  • vytvořit příručky o regionální udržitelnosti zemědělství,

 

  • formulovat praktická doporučení pro politiku na regionální, národní a Evropské úrovni,
  • publikovat odbornou knihu pro akademickou veřejnost.