Κύριες Δραστηριότητες

  • Η ανάπτυξη ενός εννοιολογικού πλαισίου που θα συμπεριλαμβάνει βασικές θεωρητικές έννοιες για τη διαχείριση της μετάβασης αλλά και πρόσφατες επεξεργασίες στον τομέα των αγρο-διατροφικών καθεστώτων, της προσαρμοστικής ανθεκτικότητας και τη μετάβαση, όπως εδώ ορίζεται αλλά σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης.
  • Η διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας σε επτά ευρωπαϊκές χώρες όπου θα μελετηθούν οκτώ ως δέκα διαφορετικοί «τύποι» πρωτοβουλιών. Ως πρωτοβουλία ορίζουμε μια αλλαγή στις εφαρμοζόμενες πρακτικές της αγροτικής παραγωγής ή/και διακίνησης ή/και εμπορίας, που έχει αναλάβει ένας σημαντικός αριθμός γεωργών σε μια περιοχή, προκειμένου να αυξηθεί η οικονομική, κοινωνική ή/και περιβαλλοντική βιωσιμότητα της γεωργίας. Αυτές θα επιλεγούν τον Σεπτέμβριο του 2011.
  • Η ανάπτυξη σεναρίων για δύο περιοχές της κάθε μία από τις επτά χώρες μελέτης
  • Η έρευνα με επιμέρους εστίαση στους νέους γεωργούς και στους νεοεισερχόμενους στη γεωργία
  • Η ανάπτυξη εγχειριδίου με θέμα «Βιωσιμότητα της γεωργίας σε μια περιοχή»
  • Η ανάπτυξη προτάσεων πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
  • Η δημοσίευση ενός  επιστημονικού τόμου.