Ερευνητικοί Στόχοι

  1. Η καλύτερη κατανόηση των διαδικασιώνμετάβασηςστην Ευρωπαϊκή γεωργία
  2. Η σε βάθος ανάλυση επτά έως δέκα «τύπων» γεωργίας και πρωτοβουλιών, μέσα από είκοσι μία μελέτες περιπτώσεων σε επτά ευρωπαϊκά κράτη
  3. Η αξιολόγηση των  εναλλακτικών διαδικασιών μετάβασης της γεωργίας προς τη βιωσιμότητα, μέσω της επεξεργασίας και διασαφήνισης της έννοιας«βιωσιμότητα της γεωργίας σε μία περιοχή».
  4. Ο προσδιορισμός των μηχανισμών που συντελούν στη δημιουργία μοντέλων βιώσιμων για τους νέους αγρότες, μέσω ανάλυσης της συμμετοχής των νέων σε πρωτοβουλίες, την αξιολόγηση των  που αντιμετωπίζουν, των προτιμήσεων που εκφράζουν και των προκλήσεων (συμπεριλαμβανομένου του φύλου) που αντιμετωπίζουν οι νέοι που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τη γεωργία σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
  5. Η διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο τον εντοπισμό και την επιδίωξη εναλλακτικών διαδικασιών μετάβασης, καθώς και την εκτίμηση των αναγκών σε κοινωνικές και τεχνολογικές καινοτομίες.
  6. Η δημιουργίαδικτύου, σε υπερτοπικό επίπεδο, ενδιαφερόμενων εταίρων και οργανώσεων που εμπλέκονται στις διαδικασίες μετάβασης στη γεωργία και η περαιτέρω ενίσχυση, ενθάρρυνση και διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας του.
  7. Η παροχή μέσων και πόρων στους διαμορφωτές πολιτικής, στην επιστημονική κοινότητα και άλλους ενδιαφερόμενους εταίρους, προκειμένου να τους ενισχύσει στην επιδίωξη της μετάβασης προς την βιωσιμότητα της γεωργίας σε επίπεδο περιοχής, μέσα, όμως από τις δικές τους προσπάθειες και δομές.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζεται κάθε ένα από ταεπτά πακέτα εργασίας (WP) που συνθέτουν το έργο του FarmPath, καθώς και τους δεσμούς μεταξύ τους.