Изследователски цели

 1. Да се усъвършенства концепцията за процесите на трансформация, протичащи в селското стопанство на Европа
 2. Да се осъществи задълбочен анализ на седем до десет типа модели на селско стопанство и инициативи, осъществявани в двадесет и един обекти на емпирично изследване в седем европейски страни
 3. Да се оценят възможните пътища на трансформации, водещи до устойчиво развитие на селското стопанство чрез разработване и практическото адаптиране на концепцията за „регионална устойчивост на селското стопанство”
  • Да се идентифицират механизмите за осъществяването на жизнеспособни земеделски стопанства на млади фермери, чрез анализ на участието и ролята на младите хора в отделните инициативи и оценка на резултатите, предпочитанията и предизвикателствата (включително и джендър характеристики), които имат младите хора със заетост в селското стопанство на местно, регионално, национално и европейско ниво
  • Да се разработят практически обосновани препоръки за политически решения, отнасящи се до ниво земеделско стопанство, регионално, национално и европейско равнище, идентифициращи и следващи възможните пътища за трансформации, социалните и технологични иновации, необходими за постигането им&
  • Да се формира мрежа от регионални заинтересовани страни и организации, участници в самите процеси на трансформиране на селското стопанство, която да бъде утвърдена и консолидирана в бъдеще
  • Да се разработят материали и доклади, които да бъдат предоставени на разположение на европейските и националните законодателни органи, академичната среда и други заинтересовани лица, които да ги използват и прилагат при формиране на собственото им разбиране и в търсенето на необходимите трансформации за постигане на регионална устойчивост на селското стопанство от тяхна гледна точка 

Следващата диаграма илюстрира връзката и взаимодействието между седемте работни пакета, формиращи проект FarmPath