Проект FarmPath

'FarmPath' (Farming Transitions: Pathways towards regional sustainability of agriculture in Europe) е тригодишен изследователски проект, финансиран чрез 7-ма рамкова програма на Европейската комисия, раздел Сътрудничество. Изпълнението на проекта стартира март 2011 година и ще продължи до февруари 2014 година.

Общата цел на проект FarmPath е да се идентифицират и оценят възможните пътища за трансформиране на земеделието, насочено към регионално устойчиво селско стопанство в Европа, както и социалните и технологични иновации, необходими за откриване и развитие, за да се постигне това.

Защо изследваме "регионалната устойчивост на селското стопанство"?

 През последното десетилетие трансформациите, необходими за повишаване на устойчивостта в селското стопанство, са основна тема както в работата на правителства и неправителствени организации така и на научноизследователски институции. Множество публикации, включително и публикуваната от Европейската комисия „Бяла книга за влиянието на климатичните промени върху земеделието” (2009г.), подчертават важността на повишената устойчивост на селското стопанство за посрещане на бъдещите предизвикателства. Но въпреки че идеята за устойчиво развитие на селското стопанство е основен принцип в политиката на ЕС, все по-ясно е, че са необходими промени, така че селското стопанство в ЕС да може да отговори на нарастващите нужди и желания на европейските граждани от обществени блага и функции (например, безопасни и висококачествени храни, възобновяеми енергийни източници и производство на растителни влакна, опазване на околната среда, жизнеспособни селски райони, места за отдих и развлечения). В същото време, земеделските производители в Европа се сблъскват непрекъснато с колебанията в цените на селскостопанските продукти, променящата се аграрна политика, рисковете от болести и епидемии, екстремни метеорологични условия, както и с намаляващия брой млади хора, желаещи да се занимават със селско стопанство.

В проект FarmPath, се приема, че нито едно стопанство или селскостопанска система, самостоятелно не би могла и не трябва да се очаква да изпълни всички изисквания към селското стопанство от гледна точка на обществото и преработвателната индустрия. Вместо това, се счита, че повишаването на устойчивостта на селското стопанство е възможно, когато функционират гъвкави комбинации от модели на селско стопанство. Тези модели се различават дотолкова, че в специфично възможните комбинации се отразяват регионалната култура, капацитета на селското стопанство, възможностите за диверсификация, екологията и исторически обусловената собственост и структури на управление. От особен интерес са онези форми и модели на селско стопанство, които са привлекателни за младите хора и практически се явяват ключов елемент за устойчиво селско стопанство от гледна точка на социалната и икономическата му страна.  Библиография

Какво разбираме под "трансформация към устойчиво развитие"?

В проект FarmPath, под устойчивост на селското стопанство се разбира непрекъснатия процес на адаптиране, който позволява на домакинствата и участниците в селскостопанското производство и веригата на потребление да отговорят на променящите се нужди и предпочитания на потребителите и гражданите, чрез гъвкави комбинации от модели на селско стопанство и предоставяне на съвкупност от обществени блага на регионално равнище. За да се повиши нивото на устойчивост, е необходима трансформация (Darnhofer et al., 2010). В проекта, трансформациите се разглеждат като важни промени в начина на функциониране на системите (Kemp and Martens, 2007). Те може да включват няколко сектора или подсектора, както и различни членове на обществото, от различни нива. Тяхната взаимозависимост и съвместно развитие водят до фундаментални промени в обществото или на съществени части от него. По този начин трансформацията качествено се различава от единичните промени, ограничени по обхват (например не засягат цял сектор на икономиката), по време (краткотрайно явление, нестабилно във времето) или по обхват (осъществява се само в няколко района). Трансформациите са резултат от дългосрочни процеси на фундаментална промяна в съвместната еволюция на обществото, екологията, икономиката, културата, технологиите и институциите (Loorbach and Frantzeskaki, 2009). За да е налице трансформация е необходима обща линия на напредък на местно, регионално и национално равнище, която да определя път на развитие, основан на нови практики, технологии, знания, институции, социална организация и нови ръководни принципи и ценности.

За пълния и справедлив обхват на сложния и многостранен характер на изборът, е необходимо оценката на алтернативните варианти да бъде осъществена в т.нар. „процес на участие” (participatory process) (Scoones et al., 2007; Plummer, 2009). Действително, система, която е приета за желано състояние и по този начин превърнала се в цел на трансформацията, трябва да бъде разгледана всеобхватно в различни мащаби (времеви и пространствени), в динамика и с всички актьори. Само чрез „процесът на участие” е възможно адекватно да се проучат различните гледни точки, несигурността, присъща на алтернативните системи и пътищата, по които се осъществява промяната на тези системи (Darnhofer and Loibl, 2007). По този начин важна част е идентифицирането и оценяването на възможните пътища за трансформация, т.е. да се предвидят устойчивите тенденции в бъдеще. Това ще бъде постигнато чрез прилагане на трансдисциплинарен подход на изследване, при който заинтересованите страни директно се включват в изследователския процес. Библиография

Бюджет и финансиране на проект FarmPath

Общият бюджет на проекта е в размер на € 2 078 072.80. Финансирането, осигурено от Европейската комисия е € 1 498 893, което покрива 72% от общите разходи по проекта. Останалата част от средствата се финансира от партньорите по проекта.

Библиография: