Дейности по проекта

  • Разработване на концептуална рамка, обхващаща понятието управление на преход, след преглед на политиките, свързани със земеделието и  хранително-вкусовата промишленост, промените, и трансформациите, наблюдавани на равнище земеделско стопанство.
  • Осъществяване на емпирично изследване на осем до десет различни "типове" инициативи в споменатите седем европейски държави. Под инициатива се разбира промяна в начина на селскостопанско производство или маркетинг, която е предприета от значителен брой земеделски производители в даден регион, с цел повишаване на икономическата, социалната и/или екологичната устойчивост на селското стопанство. Инициативите ще бъдат избрани през септември 2011г.
  • Разработване на регионален сценарий за развитие в два района във всяка една от седемте страни.
  • Насочване на научното изследване специално към младите земеделски производители и ново стартиращите.
  • Изготвяне на справочник по "регионална устойчивост на селското стопанство".
  • Разработване на препоръки към провежданата политика на регионално, национално и европейско ниво.
  • Публикуване на книга с основните резултати